Missie en visie

Als je de wereld opent vanuit verwondering,
raak je nooit meer uitgeleerd.
Wij zijn het Anna van Rijn College.
Een school met een internationale focus,
die de wereld van buiten naar binnen haalt.
Een school die graag verder denkt, maar altijd dichtbij voelt.
Waar je mag zijn wie je bent en je diploma niet de basis vormt van jouw talent.
Waar ruimte is voor creativiteit en nieuwsgierigheid,
met actueel en toekomstgericht onderwijs.
Met onze unieke persoonlijke aanpak en open blik,
stellen we leerlingen in staat om de wereld te ontdekken.
Zodat ze zelfbewust en zelfverzekerd de volgende stap kunnen zetten,
in een wereld vol mogelijkheden.
Welkom bij het Anna van Rijn College.
Open jouw wereld.

Onze missie

Het Anna van Rijn College werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol en toekomstgericht onderwijs. De school heeft zijn eigen plek in de maatschappij en ons doel is het opleiden van leerlingen tot wereldburgers, zodat ze goed zijn voorbereid op een internationale toekomst vol dynamiek en kansen. In onze wereld van morgen is er een groeiende vraag naar internationale competenties. Zij vraagt om kennis en vaardigheden die je helpen leren, leven en werken binnen een interculturele samenleving en internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Vanuit een open blik en in verbinding met de grotere wereld om ons heen, leren we de leerling de wereld te ontdekken en zichzelf te leren kennen. Internationale vorming (meertaligheid), digitale vaardigheden en cultureel vermogen zijn de centrale thema’s in onze aanpak.

Onze visie

Het Anna van Rijn College is een openbare school voor vwo, havo en mavo waar jongeren zich kunnen ontwikkelen tot actieve wereldburgers, die een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dit doen we door de wereld te openen met goed internationaal georiënteerd onderwijs. Door de buitenwereld naar binnen te halen, helpen wij jongeren zichzelf te leren kennen en de volgende stap te zetten. Wij begeleiden onze leerlingen in de ontwikkeling naar zelfbewuste en zelfredzame jongvolwassenen die klaar zijn voor de wereld van vandaag en (over)morgen. Want als jezelf maak je de meeste impact. Persoonsvorming is daarom heel belangrijk; we hebben oog voor onszelf, de ander en de maatschappij. We leren jongeren om kritisch naar hun eigen ontwikkeling en leerproces te kijken. Vanuit een kwalitatief en breed lesprogramma helpen we leerlingen zich voor te bereiden op een toekomst in het vervolgonderwijs. Kennis en vaardigheden leren we aan in verschillende contexten, in vakoverstijgende thema’s en in de praktijk. Positieve leerervaringen worden gecreëerd door docenten en leerlingen samen. Daarbij hoort dat leerlingen op het juiste niveau worden ondersteund en uitgedaagd. Leerlingen mogen fouten maken; vanuit een stabiele omgeving leren we ze omgaan met tegenslag en onzekerheid.

Vanuit een internationaal perspectief heeft onze school een specifieke focus op:

- het ontwikkelen van (inter)cultureel vermogen;
- het ontwikkelen van meertaligheid;
- het ontwikkelen van digitale vaardigheden.

Onze school is een open ontmoetingsplek voor iedereen. Met elkaar creëren we een positieve leeromgeving waar we de kracht van verschillende talenten omarmen, waar ruimte is voor nieuwsgierigheid en creativiteit en met oog voor het individu. Docenten en leerlingen gaan respectvol met elkaar om en voelen zich veilig, betrokken en verbonden met onze school én de wereld om ons heen.

Kernwaarden

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen die ons beeld en ons oordeel filteren over onszelf en over anderen. Kernwaarden zijn dus drijfveren die het waarom van je handelen verklaren. Dat gaat hierbij dus niet zozeer om het onderwijsontwerp, maar het legt de nadruk op de overtuigingen op basis waarvan je handelt in de school. Dit geldt dan voor zowel leerlingen als personeelsleden.

  • Verbinding: we willen een school zijn waarin ontwikkeling van een ieder centraal staat. In verbinding met de ander, handelend vanuit het waarderend perspectief en vanuit de leerbehoefte die er is, bieden we een rijke leeromgeving aan leerlingen, studenten en personeel. Onderlinge waardering is overal zichtbaar en merkbaar in de school. Feedback is taakgericht en gericht op groei. We geven elkaar feedback, waarbij we uitgaan van dat wat goed gaat en van daaruit bouwen we verder.
  • Vertrouwen: we werken vanuit vertrouwen: vertrouwen hebben in jezelf, vertrouwen in de ander en vertrouwen in de toekomst. Bij leren en ontwikkelen hoort ook het gezamenlijk evalueren en reflecteren via de professionele dialoog.
  • Verantwoordelijkheid: iedereen is in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen en sturing te geven aan zijn of haar eigen leven, leerproces en/of loopbaan. Uiteraard in samenhang met de (maatschappelijke) omgeving. Persoonsvorming is daarbij heel belangrijk; we hebben oog voor onszelf, de ander en de maatschappij. We geven de ander de ruimte om zichzelf te zijn. De leerling is daarbij (mede)eigenaar van zijn leerproces (net als de docent). Hij krijgt ruimte om zichzelf te zijn en te ontdekken wie hij is. Hij mag eigen keuzes maken. Hij mag zichzelf ontwikkelen met vallen en opstaan in een veilige leeromgeving. In de organisatie wordt op een vergelijkbare wijze gewerkt aan eigenaarschap van medewerkers.

De kernwaarden sluiten aan bij de ambitie van de NUOVO-scholen om ontwikkelingsgericht onderwijs aan te bieden. Een professionele cultuur is hierbij voorwaardelijk. In een professionele cultuur is er een heldere en transparante communicatie, ligt de focus op ontwikkeling en werken en leren we samen. Met samen bedoelen we nog meer dan voorheen samen als één team van één school; het Anna van Rijn College.