Bijzonder verlof

Verlof voor vakanties/vrije dagen buiten de schoolvakanties wordt met zeer grote uitzondering verleend. Een verzoek daartoe moet altijd door ouder(s) schriftelijk en met redenen omkleed bij de teamleider worden ingediend. Juridisch gezien mag een school voor gewichtige omstandigheden tot maximaal tien aaneengesloten dagen, één keer per schooljaar, extra vrij geven. Bij gewichtige omstandigheden gaat het om zaken die buiten de wil van de ouder(s) liggen. Vakantie kan aldus nooit onder ‘gewichtige omstandigheden’ worden begrepen.

Een uitzondering is gemaakt voor ouder(s) die vanwege de specifieke aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties op gezinsvakantie kunnen. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan op verzoek extra vakantie worden toegestaan:

 • U kunt aantonen dat u door uw werk niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt.
 • Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
 • Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

Om een idee te geven wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, noemen we een aantal voorbeelden:

 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder kans op herstel of overlijden van bloed- of aanverwanten.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten.
 • 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (ambts-/huwelijks-)jubileum van bloed- of aanverwanten.
 • Verhuizing van het gezin.

Voorbeelden van situaties die géén gewichtige omstandigheden zijn:

 • Dienstrooster van de werkgever van de ouder(s).
 • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Vakantie in het laagseizoen, een speciale aanbieding of gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp.
 • Verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Wereldreis
 • Sabbatical

Een verzoek tot extra vakantieverlof moet u schriftelijk indienen bij de teamleider, uiterlijk zes weken voor de aanvang van het verlangde verlof. Bij te late indiening wordt een tijdige beslissing niet gegarandeerd.
Indien u een verzoek heeft vanuit plichten wegens godsdienst of levensovertuiging, dan kunt u dit verzoek ook indienen bij de teamleider (uiterlijk zes weken voor de betreffende datum).