Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Het Anna heeft een actieve medezeggenschapsraad (MR). De MR is een belangrijk overlegorgaan binnen de school met wettelijk geregelde bevoegdheden, vastgelegd in de WMS. De raad heeft regelmatig overleg met de directeur. De raad beslist mee over alle belangrijke zaken die de school aangaan. Hierbij valt te denken aan financiën, verbouwing, personeelsbeleid, formatieplan, onderwijskundige koers, de communicatie met de achterban, de begroting en de jaarrekening. De MR is bereikbaar via MR@annavanrijn.nl.

Deze ouders zitten in onze MR:

  • Irene Coenen
  • Vanessa van Eyck

Deze leerling zit in onze MR:

  • Danijela van den Bosch

Deze personeelsleden zitten in onze MR:

  • Peter Vooges (voorzitter)
  • Emma Boogert (vicevoorzitter)
  • Sipko de Bruijne (secretaris)
  • Erik Leker
  • Manouk Moerland
  • Rob Adelaar


Leerlingenraad

De Leerlingenraad is de stem van de leerling, gerepresenteerd door alle leerjaren en niveaus. Hierin kunnen alle leerlingen hun ideeën kwijt en ook daadwerkelijk waarmaken door middel van vergaderingen met de raad en zelfs directievergaderingen en MR-vergaderingen. Daarnaast organiseert de leerlingenraad ook vele activiteiten zoals de Valentijnsactie, de Gouden Stift en studiekeuzebeurzen. Ook staat dit goed op je CV en doe je veel ervaring op voor later. Borrel jij ook van ideeën om het Anna van Rijn te verbeteren? Meld je dan aan via Leerlingenraad@annavanrijn.nl

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van de ouders van de leerlingen van het Anna. De raad bespreekt onderwerpen die aangedragen worden door ouders met de schoolleiding en geeft input op ontwikkelingen op de school. De ouderraad is een klankbord voor ouders en voor de schoolleiding. De leden van de ouderraad hebben kinderen op de verschillende schooltypes en in de verschillende leerjaren zodat ze een goed beeld hebben van wat er speelt binnen de school. De leden van de ouderraad zijn aanwezig bij open dagen en onderhoudt uiteraard contact met de Medezeggenschapsraad. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond over een actueel onderwerp. Via de nieuwsbrief (Anna App) houdt de ouderraad de ouders op de hoogte van hetgeen met de schoolleiding wordt besproken. Ouders kunnen contact opnemen met de ouderraad via ouderraad@annavanrijn.nl.