Meldcode

Medewerkers van het Anna hanteren de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld indien er vermoedens zijn van geweld in huiselijke kring.

De Meldcode heeft als doel jeugdigen die te maken hebben met een vorm van geweld of mishandeling snel passende hulp te bieden zodat een einde komt aan de (bedreigende) situatie. De Meldcode heeft betrekking op alle vormen van geweld in de huiselijke situatie, zoals mishandeling, seksueel geweld, genitale verminking en eer gerelateerd geweld. Tot kindermishandeling wordt ook gerekend het getuige zijn van huiselijk geweld.

De meldcode is te vinden op de website van NUOVO Scholen onder het kopje 'documenten' (klik hier).