Ondersteuning

De zorgstructuur van het Anna van Rijn College

De structuur van de school is zodanig ingericht dat leerlingen gemakkelijk en zonder hoge drempels hulp en begeleiding kunnen vragen bij problemen van meer persoonlijke aard. Mentoren en teamcoördinatoren zijn altijd bereid te helpen, uiteraard binnen hun mogelijkheden. Voor extra ondersteuning kan een beroep gedaan worden op het zorgteam. Aanmelding verloopt via de teamcoördinator. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, twee ondersteuningscoördinatoren, de begeleider Passend Onderwijs en een teamleider. Vanuit het zorgteam worden waar nodig ook contacten gelegd met de externe experts zoals de Leerplichtambtenaar, het Buurtteam, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht, etc.

Documenten met betrekking tot ondersteuning