Ondersteuning

De interne contactpersoon (vertrouwenspersoon)

Voor leerlingen is de eerste aanspreekpersoon de eigen coach. In het geval van klachten of problemen kan de leerling ook vertrouwelijk terecht bij de interne contactpersoon, mevrouw Corneel Kuiper. Binnen andere scholen wordt de intern contactpersoon ook wel de vertrouwenspersoon genoemd. Mevrouw Kuiper kan de leerling doorverwijzen naar de juiste hulpverleners binnen of buiten de school. Ook kan de leerling bij de contactpersoon terecht voor het maken van een melding betreffende seksuele intimidatie, misbruik, ernstig fysiek of geestelijk geweld.

De zorgstructuur van het Anna van Rijn College

De structuur van de school is zodanig ingericht dat leerlingen gemakkelijk en zonder hoge drempels hulp en begeleiding kunnen vragen bij problemen van meer persoonlijke aard. Coaches en teamcoördinatoren zijn altijd bereid te helpen, uiteraard binnen hun mogelijkheden. Voor extra ondersteuning kan een beroep gedaan worden op het zorgteam. Aanmelding verloopt via de teamcoördinator. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, twee ondersteuningscoördinatoren, de begeleider Passend Onderwijs en een teamleider. Vanuit het zorgteam worden waar nodig ook contacten gelegd met de externe experts zoals de Leerplichtambtenaar, het Buurtteam, het samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Utrecht, etc.

Documenten met betrekking tot ondersteuning