Anna schoolregels

Op het Anna van Rijn College hoort iedereen erbij en mag iedereen zichzelf zijn. Om te kunnen leren en te groeien is het belangrijk dat je je veilig en geaccepteerd voelt op school. We zijn samen verantwoordelijk voor het netjes houden van de eigen werk- en leeromgeving. Daarom zijn er regels opgesteld die dienen als leidraad om dit te bereiken. Deze schoolregels zijn gebaseerd op de Anna Omgangsregels en staan in ons leerlingenstatuut.

Samenvatting verzuimprocedure

Klik hier voor een printversie in PDF.

3/4 mavo, 4/5 havo, 5/6 vwo: ziekmelden in een toetsweek voor toetsen, mondelingen en praktisch examen

  • Als een leerling tijdens de toetsweek ziek is, moet de leerling (door de ouder/verzorger) voorafgaand aan de toets afgemeld worden via Magister. Belangrijk is dat de ouders een onderbouwing geven van de afmelding. Een schriftelijke onderbouwing van absentie geven is verplicht volgens het examenreglement!
  • Als een leerling ziek is bij een PTO/PTA-onderdeel dat niet in de toetsweek wordt afgenomen, bijvoorbeeld een mondeling of praktisch examen, moet de leerling ook voorafgaand aan dit onderdeel afgemeld worden via Magister. Ook hier is een onderbouwing van de afmelding verplicht.
  • Indien een leerling niet tijdig absent is gemeld en/of de schriftelijke onderbouwing ontbreekt, geldt dit als een onregelmatigheid en treden de artikelen 7 en 13 van het examenreglement in werking met inachtneming van de procedure rondom het niet tijdig of onjuist absent melden, zoals verwoord in de schoolgids.
  • Afmeldingen die niet op tijd gedaan zijn, moeten gemeld worden via verzuimexamencommissie@annavanrijn.nl. Afmeldingen die naar de afdeling verzuim of naar de receptie worden gestuurd, worden niet in behandeling genomen.