Veelgestelde vragen

Met ingang van schooljaar 2024/2025 introduceert het Anna van Rijn College een nieuw onderwijsontwerp. Leerlingen en ouders/verzorgers zijn hierover geïnformeerd. Hieronder staat een opsomming van veelgestelde vragen met daarbij de antwoorden. In geval van vragen kan er een e-mail gestuurd worden naar info@annavanrijn.nl.

Algemeen

Welke lestijden hanteren we vanaf schooljaar 2024-2025?

Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt er gewerkt met een 55-minutenrooster.

Coaching 08.30 - 08.55
Lesuur 1​ 09.00 - 09.55​
Lesuur 2​ 10.00 - 10.55​
Pauze​ 10.55 - 11.15​
Lesuur 3​ 11.15 - 12.10​
Lesuur 4​ 12.15 - 13.10​
Pauze​ 13.10 - 13.40
Lesuur 5​ 13.40 - 14.35​
Lesuur 6​ 14.40 - 15.35​
Lesuur 7 15.40 - 16.35

Waarom geen 70-minutenrooster meer?

In een lesrooster met 70 minuten kunnen meerdere vakken maar één keer in de week gegeven worden. Omdat vooral het aantal instructie-uren zorgt voor een verbetering van leerprestaties kiezen we voor een 55 minuten rooster zodat alle vakken minimaal twee uur per week aangeboden kunnen worden.

Is er een verschil in totaal aantal lesuren bij een 70/55-minutenrooster?

Nee, het totaal aantal uren les is gelijk bij een 70/55-minutenrooster.

Wordt in het nieuwe rooster de lesdag langer?

De duur van de lesdag, en daarmee ook de eindtijd van de laatste les, zal variëren. De lesdag kan bijvoorbeeld 5 lesuren hebben, maar ook 4 of 7 lessen is mogelijk.

Op welk tijdstip start de 1e les?

Het eerste lesuur start om 9.00 uur.

Op welk tijdstip eindigt de laatste les?

De eindtijd van de laatste les zal variëren en is afhankelijk van je rooster. Voor de onderbouw (klas 1 en 2) geldt dat wij ernaar streven om leerlingen geen 7e lesuur te geven. Mocht dit door omstandigheden toch nodig zijn, dan worden ouders hierover altijd geïnformeerd.

Tweejarige brugklas

In welke niveaus kan een leerling starten op het Anna van Rijn College?

Een leerling met een vwo/havo/mavo-advies zal afhankelijk van het advies starten in een mavo/havo-brugklas of een havo/vwo-brugklas. Binnen deze klassen wordt op niveau lesgegeven en worden op niveau toetsen afgenomen.

In welke afdeling kan een leerling een diploma halen?

Een diploma kan gehaald worden voor mavo, havo, vwo of gymnasium.

Hoe bepalen we het meest passende niveau voor de leerling?

Gedurende de twee jaar in de brugklas wordt gekeken naar vaardigheden, resultaten en wensen van de leerling.In gesprekken met de coach en in de driehoeksgesprekken tussen leerling, ouder(s) en coach wordt de groei van de leerling besproken. Na twee jaar wordt in overleg bepaald welk niveau het meest passend en kansrijk is voor het behalen van een diploma.

Coaching

Wat is coaching op het Anna van Rijn College?

Coaching bestaat uit individuele coaching. Tijdens deze coachmomenten is er persoonlijke aandacht voor de leerling, waarbij we ons richten op individuele doelen. Daarnaast hebben we klassencoaching, waarbij we ons richten op de groepsdynamiek en een goede sfeer in de klas.

Hoe wordt coaching aangeboden?

De leerling krijgt een individuele coach.

Wanneer wordt individuele coaching aangeboden?

Individuele coachingsmomenten vinden plaats tussen 08.30-09.00 uur.

Hoe vaak wordt een leerling individueel gecoacht?

Een leerling heeft minimaal twee keer per periode een coachgesprek. Een periode duurt ongeveer 9 weken.

Kan je als leerling ook zelf een coachgesprek aanvragen?

Ja, dat is zeker mogelijk.

Wanneer wordt klassencoaching aangeboden?

Klassencoaching staat in klas 1 t/m 4 mavo als lesuur in het rooster.
In de havo en het vwo staat klassencoaching in klas 1 t/m 3 als lesuur in het rooster.
In havo en vwo vanaf klas 4 staat er géén klassencoaching als lesuur op het rooster. Wel heeft de coach de mogelijkheid om incidenteel een groep leerlingen om 08.30 uur bijeen te roepen.

Welke ouderavonden zijn er op het Anna van Rijn College?

Er zijn ouderavonden waarbij ouders vragen kunnen stellen aan vakdocenten. Daarnaast vinden er ook driehoeksgesprekken tussen coach, ouder(s) en leerling plaats.

TTO (tweetalig onderwijs)

Bieden jullie komend schooljaar in 2024- 2025 nog tweetalig onderwijs aan?

Aan de nieuwe brugklasleerling wordt geen tweetalig onderwijs meer aangeboden. Bij de huidige tto-klassen wordt het tweetalig onderwijs uitgefaseerd. Dit betekent dat komend schooljaar in klas 2 en 3 het tto-programma blijft bestaan (met uitzondering van 3 mavo). Ook in schooljaar 2025-2026 zal in klas 3 tweetalig onderwijs worden aangeboden (met uitzondering van 3 mavo).

Bieden jullie nog tweetalig onderwijs aan in de bovenbouw?

In de bovenbouw faseren we het tweetalig onderwijs uit. Daarvoor in de plaats bieden we een internationaliseringsprogramma voor alle leerlingen van het Anna van Rijn College én alle leerlingen kunnen een Cambridge Certificaat behalen.

Tweetalig vwo bovenbouw

In schooljaar 2024- 2025 worden in 4tvwo de vakken LO, maatschappijleer en CKV in het Engels aangeboden. Alle overige examenvakken worden in de Nederlandse taal aangeboden, omdat het examen in het Nederlands wordt afgenomen (dit was voorheen ook zo). De Wiswex (internationale stage) in 5tvwo gaat door. De leerlingen die nu (schooljaar 2023-2024) in 5tvwo zitten zullen komend schooljaar het IB-exam maken. De leerlingen die in schooljaar 2023- 2024 in klas 4tvwo of in de onderbouw zitten, zullen het Cambridge examen maken.

Tweetalig havo bovenbouw

De leerlingen volgen vanaf 4 havo alle vakken in het Nederlands, omdat het examen in het Nederlands wordt afgenomen. De leerlingen maken een Cambridge examen (dit was voorheen ook zo).

Tweetalig mavo bovenbouw

De leerlingen volgen vanaf 3 mavo alle vakken in het Nederlands, omdat het examen in het Nederlands wordt afgenomen. De leerlingen maken een Cambridge examen (dit was voorheen ook zo).

Wanneer een leerling blijft zitten, kan de leerling dan nog tweetalig onderwijs volgen?

Tweetalig onderwijs wordt uitgefaseerd. Afhankelijk van wanneer een leerling blijft zitten, is het wel/niet mogelijk om nog tweetalig onderwijs (zoals oorspronkelijk opgezet) te volgen. We behouden elementen zoals internationalisering en Cambridge certificeren uit het tweetalig onderwijs en iedereen heeft de mogelijkheid om dit te volgen.

Wereldburgerschap en Cambridge certificeren

Wat doet het Anna van Rijn College aan wereldburgerschap?

Naast burgerschapsvaardigheden die we aanbieden in lessen en Anna-weken, wordt aan alle leerlingen een internationaliseringsprogramma en Cambridge certificeren aangeboden.

Hoe ziet het internationaliseringsprogramma vanaf schooljaar 2025-2026 eruit?

Het internationaliseringsprogramma bestaat uit 3 elementen:

 • Internationaal project in klas 1
 • Internationale reis in klas 2
 • Internationale stage in bovenbouw

Blijft de internationale stage van 5tvwo in schooljaar 2024-2025 bestaan?

Ja, ook in 2024-2025 gaat 5tvwo op internationale stage (Wiswex)

Wat is een Cambridge certificaat?

Het Cambridge Assessment English examen is een Engelse taalvaardigheidstests. De Cambridge Engels Examens zijn een reeks Engelse examens van verschillende niveaus waarmee je een certificaat Engels behaalt dat onbeperkt geldig blijft. Elk Cambridge examen test een specifiek Engels taalniveau.

Kunnen alle leerlingen een Cambridge certificaat behalen?

Ja, Cambridge certificeren is voor alle leerlingen mogelijk.

Is een Cambridge examen verplicht?

Nee, een leerling is niet verplicht deel te nemen aan het examen.

Keuzeprogramma’s onderbouw vanaf schooljaar 2025-2026

Wat houdt een keuzeprogramma in de onderbouw in?

Vanaf schooljaar 2025-2026 kunnen leerlingen uit de tweede klas mavo/havo/vwo en derde klas havo/vwo keuzeprogramma's kiezen. Vanwege de 4-jarige opleiding bieden we in de mavo de keuzeprogramma’s alleen in de 2e klas aan.

Welke keuzeprogramma’s bieden we aan in de onderbouw?

De keuzeprogramma’s in de onderbouw zijn; taal, tech, kunst en sport.

Hoeveel keuzeprogramma’s kan je kiezen?

De leerlingen kunnen twee van de vier keuzeprogramma’s kiezen. Ze duren allebei een half jaar.

Kan je wisselen van keuzeprogramma?

Je kan gedurende een schooljaar niet wisselen. Wel kan je wisselen vóór de start van het volgende schooljaar.

Zijn de keuzeprogramma's verplicht?

De keuzeprogramma’s zijn verplicht en vallen binnen het onderwijsprogramma.

Kan je de keuzeprogramma’s uit de onderbouw ook in de bovenbouw doen?

De keuzeprogramma’s uit de onderbouw stoppen ná klas 2 op de mavo en ná klas 3 op havo en vwo. In de bovenbouw kan je kiezen voor een vervolg van je keuzeprogramma door het kiezen van een bijpassend examenvak. Op alle afdelingen bieden we vanaf schooljaar 2025-2026 onderstaande examenvakken aan:

 • Drama en tekenen (vervolg van kunst- programma).
 • Informatica (havo/vwo)/informatietechnologie (mavo) (vervolg van tech-programma).
 • Bewegen, sport en maatschappij (havo/vwo)/ LO2 (mavo) (vervolg van sport- programma).
 • Frans/Duits/Engels/Nederlands (vervolg taalprogramma).

Versnellen, vervroegen, verdiepen vanaf schooljaar 2025-2026

Wat betekent versnellen?
Met versnellen bedoelen we dat een leerling een jaar korter over de opleiding doet. Hierbij wordt er gekeken naar de unieke situatie van de leerling die hiervoor in aanmerking wil komen.

Wat betekent vervroegen?
Bij vervroegen kan een leerling in een of meerdere vakken vervroegd eindexamen doen. De leerling sluit dan dit vak af tijdens het eindexamen in het voorexamenjaar. De overige vakken doet de leerling dan in het jaar daarop.

Wat betekent verdiepen?
In de bovenbouw havo/vwo kan een leerling via keuzelessen kiezen voor programma’s zoals debatteren/bèta talent/Microsoft certificeren. We bieden twee keuzelessen in een week aan.

Is het in schooljaar 2024/2025 ook al mogelijk om te versnellen of te vervroegen?

In schooljaar 2024-2025 is het incidenteel mogelijk om te versnellen of te vervroegen. Met de leerling wordt een individueel programma afgesproken.

Kan je gedurende de schoolloopbaan kiezen voor versnellen of vervroegen of moet dat bij de start op het Anna van Rijn College aangeven worden?

Een leerling kan gedurende de schoolloopbaan aangeven te willen versnellen of vervroegen.

Wie bepaalt of een leerling kan versnellen of vervroegen?

In onderling overleg met coach, ouders en leerling wordt afgestemd of versnellen/ vervroegen haalbaar is.

Examenvakken vanaf schooljaar 2025-2026

Naast de wettelijke examenvakken worden op het Anna van Rijn College ook extra examenvakken aangeboden:

 • Mavo: LO2 (sport), drama, tekenen en ITTL (informatietechnologie)
 • Havo: BSM (Bewegen, sport en maatschappij), drama, tekenen en informatica
 • Vwo: maatschappijwetenschappen, bedrijfseconomie, BSM (Bewegen, sport en maatschappij), drama, tekenen en informatica

Vanaf welk leerjaar start je met je examenvakken en examenpakket?

 • Op de mavo start je met je examenvakken in klas 3.
 • Op de havo en het vwo start je met je examenvakken in klas 4.